تعرفه تبلیغات رسانه مردمی کرج سیتی ۶۸


 

تعرفه تبلیغات | ۱۴۰۱

پست ۲۴ ساعته : ۸۰ هزارتومان

استوری ۲۴ ساعته : ۷۰ هزارتومان

پست و استوری ۲۴ ساعته : ۱۴۰ هزارتومان


پیشنهاد ویژه 

۲ عدد پست و ۲عدد استوری : ۳۰۰ هزارتومان ۲۵۰ هزارتومان

۶ عدد پست و ۶عدد استوری : ۹۰۰ هزارتومان ۷۵۰ هزارتومان

کرج سیتی

KARAJCITY68

رسانه مردمی کرج سیتی ۶۸ ،ارائه دهنده کلیه خدمات دیجیتال مارکتینگ و برنامه ریزی و اجرای زیرساخت های تبلیغاتی در کشور.